λιῶ

λιῶ
λίζω
graze
fut ind act 1st sg (attic epic doric)
λιάζω
fut ind act 1st sg (attic epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ἁλίω — ἁ̱λίω , ἅλιος 1 of the sea masc/neut nom/voc/acc dual ἁ̱λίω , ἅλιος 1 of the sea masc/neut gen sg (doric aeolic) ἁ̱λίω , ἅλιος 1 of the sea masc/fem/neut nom/voc/acc dual ἁ̱λίω , ἅλιος 1 of the sea masc/fem/neut gen sg (doric aeolic) ἅλιος 2… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἁλίωι — ἁ̱λίῳ , ἅλιος 1 of the sea masc/neut dat sg ἁ̱λίῳ , ἅλιος 1 of the sea masc/fem/neut dat sg ἁλίῳ , ἅλιος 2 fruitless masc/neut dat sg ἁ̱λίῳ , ἥλιος sun masc dat sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἁλίῳ — ἁ̱λίῳ , ἅλιος 1 of the sea masc/neut dat sg ἁ̱λίῳ , ἅλιος 1 of the sea masc/fem/neut dat sg ἅλιος 2 fruitless masc/neut dat sg ἁ̱λίῳ , ἥλιος sun masc dat sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • BAETYLI — Graecis Βαιτύλοι, dicebantur vivi lapides, quorum non rata apud Veteres mentio et praecipue Scriptores Graecos, qui ἐμψύχους λίθους, quasi animatos lapides, quoque vocabant, multa mita fabulosaque de sis narrantes. Philo Bybliensis, Ε῎τι δὲ… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • BAETYLUS — Graece Βαίτυλος. Priscian. l. 5. Abadir Deus est; Dicitur et hôc nomine lapis ille, quem Saturnus dicitur devorâsse pro Iove, quem Graeci Baetylon vocant. Hesych. Βαίτυλος, οὕτω ἐκαλεῖτο ὁ δοθεὶς λίθος τῷ Κρόνῳ ἀντὶ Διός. Etymologus, Βαίτυλος… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CHOSROES II — Persarum Rex, throno impositus, A. C. 591. Hormisdam patrem, a subditis in vincula coniectum, benigne frustra tractare conatus, tandem fustibus occidi iussit. Hinc a subditis pulsus, cum equo frenis temere laxatis in aliquam urbem Romanorum… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CURRUS Solis — 2. Regum c. 23. v. 11. Et cessare fecit (Iosias) equos, quos Soli dederant Reges Iuda, ab ingressu domus Dei ad domum Nathan melechi Eunuchi, quae erat in Parvar im et Currus Solis combussit igni: quibusdam quadrigae suêre, in quibus sculprae… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • HALIA — I. HALIA Festum Solis a Rhodiis observatum. Athen. l. 13. p. 561. Ρ᾿όδιοι τὰ Α῞λια τιμῶσιν. Existimatunt aliqui nomen esle deductum ab ἅλς, et notari θαλαττοκρατίας monumentum, quâ Rhodii olim floruêrunt. Sed verisimilior est a voce Dorica ἅλιος… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PERSIA — quae Persis Ptol. Plin. l. 6. c. 25. et Melae, l. 1. c. 2. Farstan, et Farsistan incolis, teste Castaldô, Provincia Asiae notissima atque clarissima, inter Susianam ad occasum, et Carmaniam ad ortum; atque inter Parthiam ad Boream et sinum… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • SACER Ales — apud Virg. Aen. l. 11. v. 721. Quam facile Accipiter saxo sacer ales ab alto: Accipiter est Graece Ι῾έραξ; unde illi hoc nomen potius, quam a verbo ἵεςθαι, ut vult Eustathius in Od. Ο. Ι῾έραξ ἱεροῦται Η῾λίῳ Α᾿πόλλωνι διά τε τὸ ὀξὺ τῆς κινήςεως… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”